Dostawa sprzętu IT i oprogramowania

Ekoenergia Silesia S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ekoenergia Silesia S.A.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-599 Katowice, ul. Żeliwna
 • Telefon/fax: tel. 32 220 80 71, , fax. 32 220 80 71
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ekoenergia Silesia S.A.
  ul. Żeliwna 38
  40-599 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 220 80 71, , fax. 32 220 80 71
  REGON: 24285987000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekoenergiasilesia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu IT i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu IT i oprogramowania, dla Ekoenergii Silesia S.A. w Katowicach. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz asortymentowo - cenowy”) oraz załącznik nr 1.2 („Opis przedmiotu zamówienia”). Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment opisany w załączniku nr 1.2 zgodnie ze swoimi potrzebami, dopuszcza jednak także możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty o na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne. Montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu zostanie wykonana przez obsługę IT spółki. Serwery zarządzające komputerami spółki oraz pocztą e-mail będą objęte gwarancją w okresie 36 miesięcy od momentu realizacji przedmiotu umowy zapewniającą wymianę/uruchomienie urządzenia w ciągu doby od wystąpienia awarii ograniczając do minimum ewentualne przestoje w pracy. Każdy z wykonawców może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Dostawa odbędzie się transportem na koszt Wykonawcy w terminie: max. do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – parametr punktowany. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). Zaoferowany asortyment musi: 1. odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w formularzu asortymentowo - cenowym; 2. posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48821000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną