Dostawa sprzętu komputerowego

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz licencji i podzielony jest na 3 części: 1) Część 1 obejmuje dostawę: a) piętnastu (15) komputerów mini PC, b) jednego (1) komputera przenośnego, – o parametrach nie gorszych niż zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowiącym załącznik 5a do SIWZ; 2) Część 2 obejmuje dostawę: a) dwunastu (12) dysków SATA TYP I, b) czternastu (14) dysków SATA TYP II, c) dziesięciu (10) dysków SATA TYP III, d) czternastu (14) dysków SAS SSD, e) czternastu (14) dysków SAS HDD, – o parametrach nie gorszych niż zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowiącym załącznik 5b do SIWZ. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wszystkie wymienione dyski – 60 miesięcy. 3) Część 3 obejmuje dostawę jednego (1) serwera o parametrach nie gorszych niż zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 3 stanowiącym załącznik 5c do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawierają załączniki nr 5a, 5b i 5c do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Parametry równoważności Jeżeli Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych sprzętów znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać sprzęt, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy podmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania sprzętu zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego sprzętu, uznając tym samym każdy sprzęt o wskazanych parametrach lub lepszych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały równoważne zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą opis pozycji równoważnych z podaniem wytwórcy, parametrów technicznych i jakościowych, potwierdzonych kartami technicznymi wyrobu wydanymi przez producenta. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną