Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.

Centrum Psychiatrii w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Psychiatrii w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-340 Katowice, ul. Korczaka
 • Telefon/fax: tel. 326 038 400 , fax. 326 038 553
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Psychiatrii w Katowicach
  ul. Korczaka 27
  40-340 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 038 400, fax. 326 038 553
  REGON: 27620698600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpsychiatrii.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1).Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru ( obiektów szpitalnych ) znajdujących się przy ul. Korczaka 2, Korczaka 22, Korczaka 27 w Katowicach. Wykaz i charakterystykę punktów poboru zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2).Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii elektrycznej ( +/- 10 % ) do wszystkich punktów poboru wynosi : 510 330 kWh ( za okres umowy tj. 24 miesiące ). Moc umowna : podano w Załączniku Nr 3 do SIWZ 3).Określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 4).Dostawa energii elektrycznej ma odbywać się zgodnie ze standardami i na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz.U. z 2018 r., poz.755 t.j.z późn. zm. ) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach prawa. 5).Wykonawca musi posiadać zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla lokalizacji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6).Informacje dodatkowe : a) Aktualnie Zamawiający ma zawarte umowy na dystrybucję energii elektrycznej z firmą Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach do wszystkich punktów poboru. Przedmiotowe umowy dotyczące punktów poboru przy ul. Korczaka 27 wygasają z dniem 30.06.2019 roku ( Zamawiający przed upływem tego terminu zawrze nowe umowy z firmą Tauron ), do pozostałych punktów poboru umowy obowiązują na czas nieoznaczony. b) Dla obiektów objętych postępowaniem procedura ewentualnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzana jest po raz kolejny ; c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej przeprowadził procedurę skutecznej zmiany sprzedawcy energii zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego powyższej czynności ; d) Wszystkie punkty poboru są istniejącymi obiektami, z układami pomiarowo-rozliczeniowymi kompatybilnymi z dotychczasowym OSD ; e) Od Wykonawców biorących udział w postępowaniu oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania ( co nie jest obowiązkowe ale jest zalecane ); f) Energia elektryczna powinna spełniać standardy i parametry techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także Polskimi Normami ; g) Dostawa energii elektrycznej będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający będzie posiadał na dzień rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji ; h) Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z zastosowanym przez niego okresem rozliczeniowym ; i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby punktów poboru energii podanych w Załączniku Nr 3 do SIWZ, w szczególności w przypadku zmian praw własności, praw administrowania, zmiany sposobu użytkowania i zamknięcia punktów poboru energii, a także do zmiany mocy ; j) Nazwy punktów odbioru energii elektrycznej wskazane w fakturze powinny być zgodne z nazwami punktów odbioru energii elektrycznej określonymi w Załączniku Nr 3 do SIWZ. k) Wykonawca winien posiadać umowę, umowy lub uprawnienia umożliwiające pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej – w czasie realizacji umowy dla zamawiającego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP. UWAGA : SIWZ i Wzory Załączników składanych wraz z ofertą ( w tym wzór oferty ) dołączono do SIWZ i opublikowano na stronie internetowej w wersji pdf. Dodatkowo Wzory załączników opublikowano oddzielnie, w wersji edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego www.centrumpsychiatrii.eu , zakładka zamówienia, w celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert. Publikacja w dniu zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną