Dostawa serwerów

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40007 Katowice, ul. Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048 , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2018-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12
  40007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, fax. 323 592 048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów, zwanych dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji (2017/2018), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-D do SIWZ; w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; w sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; w przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego sprzętu winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: a) część A: serwer plikowy NAS - 1 szt. b) część B: serwer pamięci plikowej NAS - 1 szt. c) część C: serwer plików – 1 szt. d) Część D: serwer – 1 szt. 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 7). Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia. Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ. 8) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice. 9) Wymagany minimalny termin gwarancji: a) część A - 60 miesięcy, b) część B – 36 miesięcy, c) część C – 24 miesiące, d) część D – 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. 10) Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. Czas reakcji serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ 11) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 12) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną