Dostawa scentralizowanego systemu monitorowania płodu - bezprzewodowego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 00132576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uck.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa scentralizowanego systemu monitorowania płodu - bezprzewodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa scentralizowanego systemu monitorowania płodu - bezprzewodowego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa scentralizowanego systemu monitorowania płodu - bezprzewodowego, którego wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). 1 komplet. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia określono w Zestawieniu Parametrów Technicznych (dalej w treści: ZPT) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest m. in. dostarczyć, zainstalować i uruchomić Sprzęt oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33195000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną