Dostawa samochodu patrolowo - interwencyjnego

Straż Miejska w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Straż Miejska w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-851 Katowice, ul. Żelazna
 • Telefon/fax: tel. 32 494 02 00 , fax. 32 494 02 01
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Katowicach
  ul. Żelazna 18
  40-851 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 494 02 00, fax. 32 494 02 01
  REGON: 27373809100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.straz.miejska.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu patrolowo - interwencyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu pick-up, przystosowanego do przewozu minimum 4 osób, samochód oparty na ramie – nie dopuszcza się nadwozi samonośnych. Kod i nazwa CPV: 34113200-4 – samochody poruszające się po każdej nawierzchni. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 roku – w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2022). Samochód musi posiadać zabudowę kontenerową za kabiną pasażerską zamontowaną na ramie pojazdu – w kolorze nadwozia. Zabudowa kontenerowa musi posiadać odbiór techniczny potwierdzony świadectwem homologacji i dopuszczenie do ruchu w świetle obowiązujących przepisów o ruchu drogowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34113200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną