Dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego, zwanego dalej także „przedmiotem zamówienia” lub „artykułami”. Oferowane artykuły powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup artykułów, rozładunek, dostarczenie i wniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz zapewnienie gwarancji na oferowane artykuły. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem: a) część A – osprzęt elektroinstalacyjny; b) część B – osprzęt elektroinstalacyjny; c) część C - przewody, kable Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. 7) Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych. Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ. 8) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki p. 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; 9) Wymagany minimalny okres gwarancji: min. 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. 10) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 11) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 12) Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31731000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną