Dostawa oprogramowania - licencje na pakiety biurowe oraz serwerowy system operacyjny

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Śląskie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-037 Katowice, Ligonia
 • Telefon/fax: tel. 32 77 40 025, , fax. 32 77 40 030
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  Ligonia 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 77 40 025, , fax. 32 77 40 030
  REGON: 27628463800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania - licencje na pakiety biurowe oraz serwerowy system operacyjny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa Licencji na pakiety biurowe w wersji Standard i Professional oraz Serwerowe Systemy operacyjne – zgodnie z zakresami: Zakres I: Licencje na pakiet biurowy (Std.) – licencja/licencje na 161 stanowisk; Licencje na pakiet biurowy (Pro.) – licencja/licencje na 1 stanowisko. Zakres II: Serwerowy system operacyjny – 72 jednostki licencyjne dwurdzeniowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2a i 2b do SIWZ. 4. Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 13.1 RPO WSL oraz Działania 11.1.5 RPO WSL.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48317000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną