Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.

Centrum Psychiatrii w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Psychiatrii w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-340 Katowice, ul. Korczaka
 • Telefon/fax: tel. 326 038 400 , fax. 326 038 553
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Psychiatrii w Katowicach
  ul. Korczaka 27
  40-340 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 038 400, fax. 326 038 553
  REGON: 27620698600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpsychiatrii.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych. Szczegóły ( opis ) zawiera Wykaz Wyceny Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - Wykonawca może wybrać wszystkie pakiety ( w zamówieniu jest ich jedenaście ), lub dowolny pakiet ( pakiety ). Pakiet stanowi niepodzielną i kompletną całość, wszystkie pozycje w wybranym pakiecie ( pakietach ) muszą być wypełnione. Opisy znajdują się przy pakietach. Wszystkie pakiety realizowane będą w tym samym okresie czasu w laboratorium Zamawiającego. Wszystkie pakiety mają te same kryteria oceny. SIWZ ( + załączniki ) zastanie opublikowana na stronie internetowej szpitala bezpośrednio po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85145000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną