Dostawa, montaż i uruchomienie 7 zestawów klimatyzatorów wraz z serwisem gwarancyjnym w budynkach Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie 7 zestawów klimatyzatorów wraz z serwisem gwarancyjnym w budynkach Uniwersytetu Śląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 7 zestawów klimatyzatorów o parametrach technicznych nie gorszych od wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ, zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.), nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić także bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń, obejmujący swoim zakresem obowiązkowe bezpłatne przeglądy gwarancyjne (dwa razy w roku – dotyczy każdej z części postępowania) i utrzymanie warunków gwarancji w zadeklarowanym przez Wykonawcę okresie gwarancyjnym. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, uruchomieniem instalacji oraz przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń (min. 1 osoba w każdym obiekcie). Klimatyzatory wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) należy zamontować w budynkach Uniwersytetu Śląskiego wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. 3) Montaż winien być dokonany zgodnie z DTR urządzenia oraz zaleceniami producenta jak również obowiązującymi przepisami i normami w sposób zapewniający prawidłowe działanie klimatyzatorów. Wszystkie materiały, a także maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zabezpiecza Wykonawca. Szczegółowe warunki montażu określa załącznik 2 SIWZ. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: a) Część A – Dostawa i montaż klimatyzatorów (4 zestawy) w Katowicach przy ulicy Bankowej 14; b) Część B – Dostawa i montaż klimatyzatora (1 zestaw) w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej 60; c) Część C – Dostawa i montaż klimatyzatora (2 zestawy) w Katowicach przy ulicy Bankowej 11B. 6) Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy. 7) Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 8) Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia wady.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną