Dostawa mikroskopu z systemem pobierania/analizy obrazu z wyposażeniem

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wyższa uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mikroskopu z systemem pobierania/analizy obrazu z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu z systemem pobierania/analizy obrazu z wyposażeniem, zwanego dalej „urządzeniem” lub „przedmiotem zamówienia”, spełniającego wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (produkcja w latach 2018-2019) oraz posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające urządzenie do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup przedmiotu zamówienia wraz z jego dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także montaż oraz pełną instalację systemu wraz z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi mikroskopu (przeszkolenie personelu Zamawiającego zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ). 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 6) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi Katedra Paleontologii i Stratygrafii ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec 27) Wymagany minimalny okres gwarancji na oferowany urządzenie (z wyposażeniem): 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ. 8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38510000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną