Dostawa materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy i tonerów, zwanych dalej „materiałami”. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup materiałów wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego. 3) Szczegółowy wykaz materiałów wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo - cenowy). 4) Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zostały zawarte w rozdziale II SIWZ. 5) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: a) część A: materiały eksploatacyjne; b) część B: materiały eksploatacyjne wycofane z produkcji przez producentów urządzeń; c) część C: materiały eksploatacyjne do urządzeń Kyocera 6) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości materiałów określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. 7) Poszczególne zamówienia (dostawy) realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia wysłanego przez Zamawiającego, nie mniej jednak niż 1 dzień od daty otrzymania pisemnego zamówienia wysłanego przez Zamawiającego. 8) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, 9) Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. 10)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną