Dostawa materiałów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą urządzenia

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-760 Katowice, ul. Panewnicka
 • Telefon/fax: tel. 32 605 35 00 , fax. 32 605 35 08
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
  ul. Panewnicka 65
  40-760 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 605 35 00, fax. 32 605 35 08
  REGON: 27626768600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kolejowy.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą urządzenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem materiałów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą urządzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości materiałów określono w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Opis urządzenia do ciągłej terapii nerkozastępczej w ramach dzierżawy znajduje się w Wykazie parametrów / cech techniczno-użytkowych, stanowiącym integralny Załącznik nr 2.1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną