Dostawa krajarki introligatorskiej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40074 Katowice, ul. Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 32 758 77 01 , fax. 32 758 77 01
 • Data zamieszczenia: 2018-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  ul. Raciborska 37
  40074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 758 77 01, fax. 32 758 77 01
  REGON: 27762086000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa krajarki introligatorskiej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
   Oferowana krajarka winna posiadać oraz zapewniać co najmniej: • programator z monochromatycznym ekranem minimum 5,5” i niskoprofilową klawiaturą, • możliwość programowania kroków i możliwość zapisu do 200 programów, • możliwość programowania zarówno przez ręczne wpisanie jak i opcję programowania przez cięcie, • konstrukcję ramy zapewniającą stabilizację i pochłanianie drgań podczas procesu cięcia, a tym samym wysoką dokładność cięcia • łatwą wymianę noża (możliwą do wykonania przez użytkownika – po odbyciu przeszkolenia z obsługi urządzenia – bez konieczności korzystania z pomocy serwisu) oraz regulację głębokości wcinania od przodu maszyny • liniowe łożysko kulkowe zapewniające trwałe prowadzenie siodła • hydrauliczny napęd noża • blaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej ich trwałość, • być wyposażone w podmuch powietrza w celu ułatwienia manewrowania stosem papieru • regulowany docisk (w zależności od materiału – siła docisku belki min. 180 daN max. 2700 daN) • regulację czasu docisku (w zależności od materiału) • pedał przymierzania belki docisku • pokrętło do ręcznego przesuwu siodła o 0.1mm • linię świetlną (LED) wyznaczającą miejsce cięcia • nakładkę osłonową belki dociskowej (do delikatnych arkuszy) • kurtyny bezpieczeństwa na podczerwień zabezpieczające pole cięcia • 2 noże ze stali HSS, 5 listew podnożowych, zestaw akcesoriów do wymiany noża, listwę pod docisk 60 mm, dobijak stosu Dane techniczne: • Szerokość cięcia 80 cm • Maksymalna odległość siodła od linii cięcia 80 cm • Wysokość podniesienia belki dociskowej do 10 cm • Wysokość stołu do 90 cm • Wysokość urządzenia do 150 cm • Szerokość urządzenia do 145 cm • Głębokość urządzenia do 200 cm • Długość stołu od strony obsługi do 67 cm • Siła docisku belki min. 180 daN max. 2700 daN • Najmniejsze cięcie z płytą podtrzymującą 50 mm • Najmniejsze cięcie bez płyty podtrzymującej 15 mm • Prędkość siodła max. 130 mm/s • Prędkość cięcia 20 cykli / min • Głośność do 77 dB • Pobór mocy do 11,0 kW Gwarancja: minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi oraz nieodpłatnego serwisu wynosi 24 miesiące Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi winny odbywać się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również materiały, elementy zamienne oraz transport/dojazd serwisu. Przykładowy typ: MOHR 80 ECO lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności. 2. W ramach zamówienia Wykonawca winien na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a także: - zainstalować krajarkę (w tym zmontować urządzenie, jeżeli maszyna była wnoszona w częściach, a także wypoziomować/zakotwić/podłączyć do instalacji Zamawiającego o ile wymaga tego specyfikacja maszyny) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 3.8 SIWZ, - uruchomić i przetestować urządzenie w obecności pracownika/pracowników Zamawiającego. - wykonać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pomiary itp. (jeżeli wymaga tego specyfikacja maszyny), - przeszkolić personel Zamawiającego z obsługi, - dostarczyć dokumentację powykonawczą w języku polskim, w tym dokumentację techniczno – ruchową, instrukcję obsługi, gwarancję itp. 3. Urządzenie winno być: a) Krajarka winna być dostępna na rynku, fabrycznie nowa (z bieżącej produkcji), dopuszczona do użytku i spełniać wszelkie wymagane prawem normy i zasady bezpieczeństwa, posiadać stosowne certyfikaty w celu używania maszyny, w tym certyfikat zgodności z przepisami UE, w szczególności spełniać wymagania określone w: • Kodeksie Pracy - Rozdziale IV Maszyny i inne urządzenia techniczne, • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596), • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Sprawie Ogólnych Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dnia 26 września 1997r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844) tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650), 4. Miejsce realizacji: Dostawa i instalacja w oficynie drukarskiej znajdującej się na poziomie -1 (piwnica) budynku przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach. Istnieją trzy możliwości wniesienia urządzenia do miejsca docelowego: - Przez drzwi wejściowe do piwnicy bezpośrednio z parkingu: a) wymiary drzwi: ok. 90 x 179 cm b) za drzwiami 4 schody i zakręt w korytarzu c) szerokość korytarza: ok. 203 cm d) wysokość korytarza: ok. 188 cm -. Przez drzwi wejściowe (ewakuacyjne) do korytarza na poziomie 0 (parter) bezpośrednio z parkingu (przed drzwiami 3 stopnie schodów). a) wymiary drzwi ewakuacyjnych: 120 x 205 cm b) wymiary drzwi wejściowych do piwnicy: ok. 99x 195 cm c) za drzwiami zejście schodami i dwa przejścia o wymiarach: szerokość ok. 90-100 cm, wysokość ok. 171 – 178 cm -. Przez okno bezpośrednio do korytarza piwnicy znajdujące od strony parkingu o wymiarach: ok. 187 x 60 cm -. Wymiary drzwi wejściowych do oficyny drukarskiej (miejsca docelowego): ok. 88 x 191 cm. Za drzwiami znajdują się 3 stopnie schodów. W Załączeniu do SIWZ wyciąg z projektu budynku Koszarowa 19 – rzut z naniesionym miejscem dostawy i instalacji (załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42900000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną