Dostawa i montaż bram z drzwiami ewakuacyjnymi w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2018-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż bram z drzwiami ewakuacyjnymi w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ​ Dostawa i montaż bram z drzwiami ewakuacyjnymi OŚ A w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: ◾dostawy bram wizualnie odpowiadającym obecnie zamontowanym: 3 bramy z drzwiami ewakuacyjnymi dwuskrzydłowymi ◾usunięcie obecnie zainstalowanych bram oraz ich wywóz i utylizacja ◾montaż nowych bram ◾przeprowadzenia w okresie gwarancji i rękojmi rocznych bezpłatnych przeglądów wszelkich urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego postępowania. ◾Bramy te stanowią integralną część Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz systemu Kontroli Dostępu (KD). Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wszelkie prace związane z odłączeniem /podłączeniem właściwych sygnałów oraz wykonanie innych wymaganych czynności w zakresie SSP oraz KD dla zachowania bezpiecznej pracy i ciągłęj ochrony pożarowej obiektu. Wszystkie czynności oraz modyfikacje stanu elementów SSP muszą być wykonane pod nadzorem aktualnego konserwatora SSP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421148-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną