Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-833 Katowice, ul. Obroki
 • Telefon/fax: tel. 32 3587657, 3587645 , fax. 323 587 661
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Obroki 140
  40-833 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3587657, 3587645, fax. 323 587 661
  REGON: 27013532800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43250000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną