Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości.

Śląski Zarząd Nieruchomości ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląski Zarząd Nieruchomości
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-172 Katowice, Grabowa
 • Telefon/fax: tel. 32 782 49 25, , fax. 32 258 60 45
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Zarząd Nieruchomości
  Grabowa 1A
  40-172 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 782 49 25, , fax. 32 258 60 45
  REGON: 24030518500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip-slaskie.pl/sznkat

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków zarządzanych przez Zamawiającego w przewidywanej ilości 805,55 MWh. Wykonawca musi posiadać umowę o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnym sprzętem i z własnych materiałów. W załączniku nr 1 do SIWZ wskazano punkty poboru, których zamówienie dotyczy. Dla wszystkich punktów poboru od 1 do 17, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ umowy z obecnym sprzedawcą są podpisane na czas oznaczony do 31.12.2019 r. i będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. Zamawiający oświadcza, iż dla wszystkich punktów poboru (wg wykazu – załącznik nr 1 do SIWZ) posiada podpisane umowy na dystrybucję energii elektrycznej z właściwym Operatorem sieci dystrybucyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości punktów poboru w każdym czasie, w związku ze sprzedażą, oddaniem w dzierżawę lub przejęciem do zarządzania nowej nieruchomości. Dla wszystkich punktów poboru układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych BXX, dostosowane są do zasad TPA. Okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem rozliczeniowym i dla poszczególnych punktów poboru wynosi dwa miesiące, za wyjątkiem lokalizacji w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, dla którego okres ten wynosi jeden miesiąc. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zawrze z Wykonawcą jedną umowę. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur VAT, z wyszczególnieniem rozliczenia dla każdego punktu poboru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną