Dostawa drzew wraz z sadzeniem w ramach aplikacji wCOP drzewo na terenie miasta Katowice.

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drzew wraz z sadzeniem w ramach aplikacji wCOP drzewo na terenie miasta Katowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa drzew form naturalnych i piennych (w tym drzew w odmianach) o obwodzie pnia 12-14 cm mierzonym na wysokości 100 cm od nasady pnia dla drzew liściastych oraz wysokości minimum 1,5 m dla drzew iglastych wraz z ich posadzeniem na terenie miasta Katowice. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ II. WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do lokalizacji wskazanych w harmonogramie prac. 2. Wykonawca dokona nasadzeń drzew w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z przekazanymi mapami po podpisaniu umowy. 3. Przedmiot zamówienia odebrany zostanie przez osobę/ osoby wskazane przez Zamawiającego. Dokonanie odbioru zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 4. Koszty przewozu, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, sadzenia, cła itp. ponosi Wykonawca. III. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC: 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie materiał roślinny i pomocniczy, narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji umowy. Wykonawca dokona nasadzeń drzew zgodnie z wykazem drzew ujętym w harmonogramie prac (pkt. XI). 1) Zamawiający dokona przeglądu gwarancyjnego nasadzonych drzew raz w roku w terminie uzgodnionym z Wykonawcą sporządzając notatkę służbową z przeglądu. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane nasadzenia opisanej w projekcie umowy (§9), stanowiącej Załącznik nr 1B do SIWZ. 3) Przez okres trwania gwarancji Wykonawca winien utrzymywać nasadzenia w dobrej kondycji z pełnym zachowaniem ich żywotności. 4) Zamawiający o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w stosunku do nasadzeń objętych gwarancją poinformuje Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia. 5) Wymiana drzew nastąpi na żądanie Zamawiającego i będzie podyktowane złym stanem fitosanitarnym poszczególnych drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03452000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną