Dostawa druków firmowych dla szkolnictwa wyższego

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa druków firmowych dla szkolnictwa wyższego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa druków firmowych dla szkolnictwa wyższego (indeks, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, teczka do akt studenta), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz poniższą tabelą, zwanych dalej „drukami”, tj. INDEKS(wzór stanowi załącznik 2.1, opis szczegółowy załącznik nr 2) 14.000; Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - oryginał (wzór stanowi załącznik 2.2, opis szczegółowy załącznik nr 2) 700; Teczka do akt studenta MEN-II-31SW 20.000 szt. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup druków wraz z ich dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2, 2.1 i 2.2 do SIWZ. 4) Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub inną normą równoważną. 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 7) Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania ilości druków określonych w niniejszej SIWZ, wg bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na podstawie zamówień. Termin realizacji poszczególnych zamówień (partii): do 35 dni od otrzymania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza dostaw cząstkowych w ramach jednego zamówienia (partii). (Termin realizacji poszczególnych zamówień stanowi, obok ceny, jedno z kryteriów oceny ofert, oceniane na podstawie długości oferowanego terminu realizacji). 8) Adres dostawy: Magazyn Artykułów Rożnych, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice. 9) Warunki płatności (termin płatności): do 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. 10) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 11) Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 12) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22458000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną