Dostawa artykułów promocyjnych z logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-053 Katowice, ul. Barbary
 • Telefon/fax: tel. +48 32 718 07 10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
  ul. Barbary 21a
  40-053 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 718 07 10, , fax. -
  REGON: 36788292600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.metropoliagzm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Związek Metropolitalny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów promocyjnych z logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych: 20 000 kompletów lampek rowerowych z logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii szczegółowo opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i jej integralną część. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres wynikający z gwarancji producenta jednak nie krótszy niż 12 miesięcy (licząc od dnia odbioru dostawy bez uwag).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną