Dostawa aktualizacji oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 09/ 20

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
  REGON: 12531630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: INSTYTUT SIECI

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aktualizacji oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 09/ 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie licencji Microsoft Visual Studio Enterprise z 2 letnią subskrypcją MSDN. 2. Szczegółowy przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną