Dostawa 4 samochodów pożarniczych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza
 • Telefon/fax: tel. 326 215 000 , fax. 326 215 115
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
  ul. Wita Stwosza 36
  40-042 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 215 000, fax. 326 215 115
  REGON: 17357400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.kwpsp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 4 samochodów pożarniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 samochodów pożarniczych: Część nr 1: 1 samochód specjalny , lekki rozpoznawczo –ratowniczy typu pick -up SLRr Część nr 2: 1 samochód specjalny , lekki rozpoznawczo –ratowniczy typu pick -up SLRr Część nr 3: 1 samochód specjalny , lekki rozpoznawczo –ratowniczy SLRr Część nr 4: 1 samochód specjalny , lekki operacyjno - osobowy SLOp Nr CPV: wozy strażackie – 34144210-3 Szczegółowy zakres dostawy jest przedstawiony w dokumentacji technicznej zawierającej: wymagania techniczne wykonania, warunki gwarancji – załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną