Dostawa 25 sztuk switchy

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-022 Katowice, Damrota
 • Telefon/fax: tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  Damrota 25
  40-022 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
  REGON: 10212340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 25 sztuk switchy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sztuk switchy dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną