Dobudowa szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier architektonicznych - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier architektonicznych - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dobudowy szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier architektonicznych, a także uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do ich rozpoczęcia i zrealizowania. 2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w toku ich realizacji, a także dokonanie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dokumentacji projektowej i wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót wyrobów (materiałów). 5) Wykonawca jest zobowiązany m.in. do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i programu funkcjonalno-użytkowego (PFU):  wykonywania prac projektowych i robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych,  stosowania technik wykonawczych, sprzętu, wyrobów (materiałów), metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej, w szczególności PFU,  angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania przedmiotu Umowy,  wskazania kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i umowie,  przekazywania właściwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy, w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich możliwych zagrożeniach w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a także umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiającego,  stosowania się do poleceń właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,  utrzymywania porządku na terenie budowy oraz podjęcia niezbędnych działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym,  zgłaszania gotowości do odbioru robót i udziału w odbiorach, w wyznaczonych terminach,  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót, w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi, 6) Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do:  zapoznania się ze stanem faktycznym budynku i terenu w zakresie odpowiadającym planowanym pracom projektowym,  uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielami Zamawiającego. 7) Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” oraz innymi dokumentami, które gwarantują osobom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do projektów unijnych. 8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej również PFU) oraz inwentaryzację budynku (zwanymi również dalej dokumentacją projektową). 9) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. 10) Wykonawca udzieli: minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Wymagany okres gwarancji na zamontowane wyroby (materiały) nie mniejszy niż udzielona gwarancja na roboty, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Okres rękojmi winien być równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną