DINOPARK – Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2020-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DINOPARK – Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „DINOPARK – Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach”. 2. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w województwie śląskim, w mieście Katowice, w rejonie ulicy Sikorskiego, w jednostce ewidencyjnej Miasto Katowice na działkach o numerach 10/40 oraz 10/38, karta mapy 62 obręb Bogucice – Zawodzie 0008. Właściciel – zgodnie z prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zakłada się wykonanie (budowę, ustawienie): - robót polegających na niwelacji oraz utwardzeniu powierzchni gruntu (nawierzchnia w strefach urządzeń zabawowych – bezpieczna, syntetyczna), - ścieżki i dojścia do placu zabaw z nawierzchni utwardzonej – kostka betonowa, bezfazowa, trapezowa, - elementów małej architektury (ławki, kosze, urządzenia zabawowe), - ogrodzenia. Sieci uzbrojenia – bez zmian. Czynne sieci uzbrojenia technicznego nie kolidują z prowadzonymi pracami. Zgodnie z § 40.1. Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 30% powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym (warunek spełniony). Nasłonecznienie 4 godziny - warunek spełniony. Obowiązek zachowania minimalnej odległości przekraczającej 10m od linii rozgraniczającej ulic, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów zostaje zachowany. BILANS TERENU : Granica terenu objętego wnioskiem 1.730 m², Powierzchnia placu zabaw (w ogrodzeniu) 862 m²; w tym nawierzchnia syntetyczna 379 m², Powierzchnia nawierzchni utwardzonych – kostka betonowa 212 m², Nawierzchnia trawiasta 264 m², Powierzchnia biologicznie czynna placu zabaw 31 %. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 9 do SIWZ zawierający projekt, w tym: 1) Przedmiar robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 5) Uzgodnienia z gestorami sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną