Demontaż istniejących krat pomostowych, malowanie balustrad stalowych i podkonstrukcji stalowej pomostów technicznych oraz ponowny montaż krat pomostowych w hali SPODEK realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach”

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Demontaż istniejących krat pomostowych, malowanie balustrad stalowych i podkonstrukcji stalowej pomostów technicznych oraz ponowny montaż krat pomostowych w hali SPODEK realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje malowanie balustrad stalowych oraz konstrukcji stalowej pomostów technicznych 2) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania n/w prac: demontaż istniejących stalowych krat pomostowych oczyszczenie i odtłuszczenie konstrukcji stalowej pomostów technicznych oraz balustrad stalowych malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej pomostów technicznych oraz balustrad stalowych montaż zdemontowanych krat pomostowych 3) Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja zdjęciowa (załącznik nr 9 do SIWZ) przedmiar robót ( załącznik nr 7 do SIWZ) wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 8 do SIWZ) opis realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) 4) Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie robót montażowych i malarskich. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w punkcie powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, zgodnie z art. 143 e ustawy pzp . 5) Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną