„Budowa toru saneczkowego w Parku Kościuszki w Katowicach” - 2

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa toru saneczkowego w Parku Kościuszki w Katowicach” - 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa toru saneczkowego w Parku Kościuszki w Katowicach” - 2. 2. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w województwie śląskim, w mieście Katowice, w rejonie ulicy Kościuszki, w jednostce ewidencyjnej Miasto Katowice oraz w obrębie ewidencyjnym 0001 Śródmieście Załęże na działkach o numerach 38/27 Bz i 39. Właściciel – zgodnie z prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zakłada się budowę / przebudowę : - rynny zjazdowej polegającej na zmianie profilowania, kątów zjazdu oraz wyłożenie rynny igelitem, - przyłącza wody, - przyłącza energetycznego, - instalacji wewnętrznych wody, - instalacji wewnętrznych energii elektrycznej, - schodów terenowych. BILANS TERENU - Powierzchnia działki 453.366,75 m2; - Powierzchnia terenu objętego wnioskiem 5.698 m2 w tym: - Długość toru saneczkowego od 300 m do 350 m / jest 325 m; - Długość sieci energetycznej od 200 m do 350 m / jest 295 m; - Długość sieci wodociągowej od 150 m do 300 m / jest 230 m; - Szerokość rynny 120 – 250 cm; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 8 do SIWZ zawierający projekt w tym: 1) Przedmiar robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną