Budowa parkingów i chodników na os. Wajdy w Katowicach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40381 Katowice, ul. Józefy Kantorówny
 • Telefon/fax: tel. (032) 256 99 01 , fax. (032) 256 98 47
 • Data zamieszczenia: 2018-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  ul. Józefy Kantorówny
  40381 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 256 99 01, fax. (032) 256 98 47
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingów i chodników na os. Wajdy w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa parkingów i chodników na os. Wajdy w Katowicach w zakresie: 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 1015m3. 2. Ułożenie krawężników bet. na ławie betonowej – 318mb. 3. Ułożenie obrzeży bet. na ławie betonowej – 766mb. 4. Parkingi  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 40cm – 623m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 598m2,  Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych – 25m2 5. Chodnik.  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm – 799m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 799m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną