BO – Remont i modernizacja dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-756 Katowice, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 322 023 910 , fax. 322 023 910
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej
  ul. Zielona 5
  40-756 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 023 910, fax. 322 023 910
  REGON: 27265117500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – Remont i modernizacja dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją dużej sali gimnastycznej polegającą na montażu nowej podłogi sportowej, malowaniu ścian i sufitu, malowaniu konstrukcji stalowej sufitu, wymianie instalacji elektrycznej oraz dostawie sprzętu sportowego, w szczególności: • Zakres robót budowlanych: o demontaż posadzki sportowej z klepki drewnianej wraz z podkonstrukcją; demontaż sprzętu sportowego oraz osłon grzejnikowych; o przygotowanie podłoża pod nową posadzką sportową; o ułożenie nowej systemowej podłogi sportowej wraz z podkonstrukcją, malowaniem linii oraz montażem sprzętu sportowego,; o montaż listew progowych aluminiowych; o wymiana kratek wentylacyjnych; o zmycie i zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów; o malowanie ścian i sufitów farba lateksową ; o malowanie konstrukcji stalowej sufitu farbą olejną; o malowanie lamperii; o malowanie grzejników; o malowanie parapetów; o dostawa i montaż sprzętu sportowego; o wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. • Zakres robót elektrycznych: o demontaż istniejącej tablicy bezpiecznikowej; o dostawa i montaż tablicy rozdzielczej; o mechaniczne wykonanie bruzd i przebicie otworów; o ułożenie przewodów w tynku; o przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny; o montaż osprzętu instalacyjnego oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz gniazd głośnikowych; o wykonanie tynków uzupełniających kat. III zaprawą cementowo-wapienną; o przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe; o montaż opraw oświetleniowych; o montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, o wykonanie pomiarów kontrolnych; o wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, opracowanej przez Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX, 40-095 Katowice, ul. Stawowa 3/7, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną