BO – Miasteczko ruchu drogowego oraz kreatywna strefa gier i zabaw w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach przy ul. Witosa 23

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-832 Katowice, ul. Witosa
 • Telefon/fax: tel. 32 254 03 71 , fax. 32 254 03 71 wew. 40
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia
  ul. Witosa 23
  40-832 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 254 03 71, fax. 32 254 03 71 wew. 40
  REGON: 00072274000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – Miasteczko ruchu drogowego oraz kreatywna strefa gier i zabaw w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach przy ul. Witosa 23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi oraz ścieżek rowerowych wraz z kompletem oznakowania pionowego i poziomego, ułożenie plansz gier termoplastycznych oraz uzupełnienie ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową, w szczególności: • Roboty inżynieryjne i budowlane: o wykonanie podbudowy pod drogę rowerową i elementy gier 1 048,30 m2, o montaż krawężników i obrzeży stalowych - 161,3m ( betonowe) + 600,997m ( stalowe), o wykonanie nawierzchni betonowej z zatarciem na gładko 994,28 m2, o naniesienie oznakowania poziomego na drodze i ścieżce rowerowej - 970 m2, o montaż oznakowani pionowych i tablic informacyjnych - 42 szt., o wykonanie sygnalizacji świetlnej (jedno przejście dla pieszych), o gry podwórkowe z mas termoplastycznych ( zgodnie z wykazem) - 71,0 m2, o ułożenie kostki betonowej - 46,92 m2, o montaż kompletnego ogrodzenia panelowego na prefabrykowanej podmurówce wraz z bramą i furtką wys. 1,53 m - 85,0m, o montaż ogrodzenia panelowego na prefabrykowanej podmurówce wysokości 1,23 m = 47,00m, o montaż 2 szt. koszy na odpady stałe i 2 szt. ławek, o przesadzenie 2 szt. drzew, o plantowanie terenu i wykonanie trawników (trawa w rolkach) - 303,59 m2 • Roboty rozbiórkowe o likwidacja w rejonie prowadzonych robót odcinka ogrodzenia, o rozbiórka nawierzchni z starego asfaltu i z płyt kamiennych, o korytowanie pod drogę miasteczka rowerowego i elementy gier i zabaw, o wywóz nadmiaru ziemi. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, opracowanej przez Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX, 40-095 Katowice, ul. Stawowa 3/7, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną