BO – Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowicach, ul. Sobańskiego 86

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-685 Katowice, Ul. Sobańskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 202 93 20 , fax. 32 202 93 20 wew. 28
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
  Ul. Sobańskiego 86
  40-685 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 202 93 20, fax. 32 202 93 20 wew. 28
  REGON: 24071082700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowicach, ul. Sobańskiego 86
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni trzy torowej i skoczni do skoku w dal, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie budowanych obiektów sportowych, w szczególności:  budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,0m x 24,0m z nawierzchnią przepuszczalną poliuretanowo-gumową typu S grubości 16 mm wykonanej na warstwie elastycznej, stabilizacyjnej typu ET grubości 3,5 cm;  budowa bieżni trzy torowej o długości 75,0 m z nawierzchnią jak wyżej,  budowa skoczni w dal (rozbieg będzie stanowiła bieżnia), o wymiarach 6,0m x 3,89m,  wykonanie drenażu pod boiskiem, bieżnią i skocznią,  budowa studni drenażowych i włączenie do istniejącej studni drenażowej,  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż boiska z dwóch boków (pomiędzy boiskami i bieżnią),  montaż piłkochwytów wysokości 6m i długości łącznej 58,0 m,  montaż sprzętu sportowego (bramek, koszy, słupków, siatek itp.),  rozplantowanie zeskładowanej ziemi z ukopu,  obsianie trawą wokół boiska i w rejonie prowadzonych robót oraz wjazdu na tereny sportowe. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, opracowanej przez Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX, 40-095 Katowice, ul. Stawowa 3/7, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ. Uwaga: Projekt budowlany zawiera całość zadania inwestycyjnego. Zakres robót przewidziany do wykonania niniejszym postępowaniem zaznaczony jest kolorem pomarańczowym na rysunku nr 11. Zakres robót NIE OBJĘTY niniejszym postępowaniem został zaznaczony na rysunku nr 11 kolorem różowym (zakres już wykonany w latach ubiegłych ) oraz kolorem zielonym (zakres do wykonania w latach przyszłych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną