BO – Odnowienie skweru dla dzieci i młodzieży „kreatywny kącik” przy Szkole Podstawowej nr 51

Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40467 Katowice, ul. Przyjazna
 • Telefon/fax: tel. 0-32 351 20 70 , fax. 0-32 351 20 78
 • Data zamieszczenia: 2018-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Przyjazna 0,291666666666667
  40467 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 351 20 70, fax. 0-32 351 20 78
  REGON: 94614800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – Odnowienie skweru dla dzieci i młodzieży „kreatywny kącik” przy Szkole Podstawowej nr 51
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującego zaprojektowanie, a następnie zagospodarowanie terenu patio przy Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach. DANE OGÓLNE: Opracowaniem objęta jest część działki nr 3805/55 numer Obrębu 0008, na której znajduje się budynek szkoły oraz przyległe patio. Przedmiotowa działka znajduje się w trwałym Zarządzie i użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach. Teren działki jest ogrodzony, ale dostępny dla mieszkańców całą dobę. 1. Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia a) Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły realizowana będzie w celu bezpiecznego i kreatywnego spędzenia czasu dzieci i młodzieży. Powstała przestrzeń będzie doskonałym miejscem do rekreacji i kształtowania umiejętności społecznych, integracyjnych, prozdrowotnych i edukacyjnych. Estetycznym wyglądem i funkcjonalnością zachęci do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. b) Proponowane wyposażenie patio opracowano w oparciu o wniosek z Budżetu Obywatelskiego: a. Urządzenia rekreacyjno – dydaktyczne do zamontowania: i. zestaw kolorowych stołów i ławek – 2 komplety tj. 2 stoły, 8 ławek o wym. 162 x 55 x 45 cm, b. Wyposażenie dodatkowe: i. stoły betonowe do gry w tenisa stołowego wym. 274 x 152 x 76 cm - 2 szt., ii. stoły do gry w szachy i warcaby z ławkami wym. stołu 160 x 80 x 76 cm , wym. ławki 180 x 30 x 40 cm – 2 zestawy tj. 2 stoły 4 ławki., iii. stoły do gry w piłkarzyki wym. 140 x 80 x 87 cm – 2 szt., iv. stojak na rowery pięciostanowiskowy – 2 szt., v. ławki z oparciem wym. 160 x 75 x 41 cm – 4 szt. vi. kosze śr. zew. 44 cm – 2 szt. 2. Zakres prac zgodny z programem funkcjonalno – użytkowym obejmuje wykonanie: 2.1. I. ETAP Wykonanie dokumentacji technicznej – w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy: Projekt wykonawczy wymiany konstrukcji drewnianej, adaptacji istniejącej fontanny oraz zagospodarowania terenu w oparciu o program Funkcjonalno-użytkowy. Wymagania Zamawiającego: 1. Wykonawca projektu zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania w tym np.: map, inwentaryzacji oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia z Pełnomocnikiem Zamawiającego zakresu robót ujętych w opracowaniu. 3. Opracowanie Wykonawca złoży Pełnomocnikowi Zamawiającego w formie: a. papierowej wydrukowanej z plików .pdf – 2 egz. b. w wersji elektronicznej pdf. - 1kpl. Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z poźn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719); - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030); - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowe i Sportu z dnia 31 grudnia 202r. z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.z 2003r. Nr 6 poz.69 z późn. zm.). 2.2. II. ETAP Prace budowlano- instalacyjne - termin wykonania robót i przekazania do użytkowania - do 21.12.2018r - takie jak:  wymiana konstrukcji drewnianej istniejącej pergoli,  odnowienie słupów betonowych pergoli,  adaptacja istniejącej fontanny na „ kącik” siedzący tj. demontaż instalacji, uzupełnienie fontanny ziemią urodzajną i ukształtowaniem ogrodu skalnego z wykorzystaniem istniejących otoczaków. Należy zdemontować pierwszą warstwę muru z cegły klinkierowej, estetycznie wykończyć mur po obwodzie całej konstrukcji fontanny i ułożyć siedziska z desek impregnowanych ciśnieniowo (kolorystyka i rodzaj analogicznie do konstrukcji pergoli).  dostawa i montaż elementów małej architektury oraz wyposażenia dodatkowego (ławki z oparciem, kolorowe stoły i ławeczki, stoły do gier, stojaki rowerowe, kosze, żarówki halogenowe o mocy dostosowanej do istniejących),  naprawa nierówności w istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz uzupełnienie kostki w obrębie posadowienia stołów do gier,  dostawa i montaż tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw,  przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej tj. atestów, aprobat technicznych lub certyfikatów niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji,  przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do użytku w terminie do 21.12.2018r. Szczegółowy opis zamówienia określa: Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną