Bieżące utrzymanie, naprawa i obsługa stacji meteorologicznych, znaków zmiennej treści, stacji ciągłego pomiaru ruchu, kamer zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach oraz obsługa Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na autostradzie A-4 (odc. Bielany Wrocławskie – Sośnica).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-017 Katowice, ul. Myśliwska
 • Telefon/fax: tel. +48322586281 , fax. +48322598710
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48322586281, fax. +48322598710
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie, naprawa i obsługa stacji meteorologicznych, znaków zmiennej treści, stacji ciągłego pomiaru ruchu, kamer zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach oraz obsługa Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na autostradzie A-4 (odc. Bielany Wrocławskie – Sośnica).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: Utrzymanie, naprawę i obsługę: • stacji meteorologicznych, • stacji pogodowych, • znaków zmiennej treści, • stacji ciągłego pomiaru ruchu, • kamer zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, • serwerowni zlokalizowanej w Obwodzie Utrzymania Autostrady Zabrze– Kończyce • zintegrowanego systemu osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem na odc. autostrady A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. • mobilnej aplikacji na urządzenia mobilne pracujące w systemach Android oraz iOS, umożliwiającą podgląd obrazu ze wszystkich urządzeń rejestrujących objętych niniejszą Umową oraz podgląd treści wszystkich tablic zmiennej treści objętych niniejszą Umową, • Kompleksową obsługę stacji ciągłego pomiaru ruchu (SCPR) zlokalizowanej na autostradzie A-4 zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50312600-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną