Bieżące utrzymanie rowów odwadniających oraz konserwacja najbardziej zagrożonych rzek w Katowicach

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie rowów odwadniających oraz konserwacja najbardziej zagrożonych rzek w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ​W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymanie rowów odwadniających oraz konserwacja najbardziej zagrożonych rzek w Katowicach tj. wykonanie konserwacji m.in. poprzez: •ręczne wykoszenie porostów traw ze skarp, dna rzek i rowów, •wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, dna rzek i rowów •ręczne usuwanie namułu, •ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, •oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, •oczyszczenie z namułu przepustów ramowych i rurowych, •hakowanie roślin przy zarośnięciu powierzchni lustra wody, •usuwanie zatorów z koryta rzeki lub rowu, •wywóz zanieczyszczeń, •ręczne oczyszczenie przepustów z ręcznym rozplantowaniem urobku, •odwóz nadmiaru urobku. Zamawiający wymaga aby czas reakcji był nie dłuższy niż 7 dni włącznie od momentu przekazania zgłoszenia o konieczności przystąpienia do prac. W sytuacjach zagrożenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy podjęcia zleconych zadań w czasie 3 godzin od momentu ich zgłoszenia, bez względu na porę dnia, z uwagi na priorytetowość powierzonych do realizacji zadań. Szczegółowy zakres prac określa: a.Formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załącznik 1a b.projekt umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ) c.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 5 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną