Awaryjne naprawy dachów i przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Awaryjne naprawy dachów i przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na awaryjnych naprawach dachów i przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: a) Część 1 obejmuje awaryjne naprawy dachów i przewodów kominowych w obrębie następujących oddziałów administracji budynków: EB-1 (ul. Katowicka 46b), EB-3 (ul. Słowackiego 18), EB-5 (ul. Koszalińska 2d). Prace polegać będą w szczególności na przemurowaniu kominów, uzupełnieniu czapek kominowych, izolacji przeciwwilgociowych na zimno z roztworu asfaltowego, wykonaniu tynków cementowo – wapiennych na kominach ponad dachem, malowaniu tynków farbami elewacyjnymi, montażu opasek dociskowych, deskowaniu dachu na styk, wymianie elementów konstrukcji dachów, kryciu dachów papą termozgrzewalną, uzupełnieniu obróbek blacharskich, nakryw włazów kominiarskich, rynien dachowych, rur spustowych, czyszczaków, nasady wentylacyjne, obsadzeniu drzwiczek wyciorowych, przełożeniu pokrycia z dachówek ceramicznych „karpiówki”, uzupełnieniu zaprawą styków pokrycia dachówki z murami, utylizacji gruzu, wykonaniu bieżących zleceń kominiarskich m.in. uszczelnienie czyszczenia, udrażnianie, frezowanie, podwyższanie przewodów kominowych, montaż nasad kominowych, przemurowaniu kominów, uzupełnieniu czapek kominowych. Zamówienie na Część 1 będzie realizowane do kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 249.990,48 zł brutto; b) Część 2 obejmuje awaryjne naprawy dachów i przewodów kominowych w obrębie następujących oddziałów administracji budynków: EB-2 (ul. Bednorza 60), EB-4 (ul. PCK 2), EB-6 (ul. Janasa 6). Prace polegać będą w szczególności na przemurowaniu kominów, uzupełnieniu czapek kominowych, izolacji przeciwwilgociowych na zimno z roztworu asfaltowego, wykonaniu tynków cementowo – wapiennych na kominach ponad dachem, malowaniu tynków farbami elewacyjnymi, montażu opasek dociskowych, deskowaniu dachu na styk, wymianie elementów konstrukcji dachów, kryciu dachów papą termozgrzewalną, uzupełnieniu obróbek blacharskich, nakryw włazów kominiarskich, rynien dachowych, rur spustowych, czyszczaków, nasady wentylacyjne, obsadzeniu drzwiczek wyciorowych, przełożeniu pokrycia z dachówek ceramicznych „karpiówki”, uzupełnieniu zaprawą styków pokrycia dachówki z murami, utylizacji gruzu, wykonaniu bieżących zleceń kominiarskich m.in. uszczelnienie czyszczenia, udrażnianie, frezowanie, podwyższanie przewodów kominowych, montaż nasad kominowych, przemurowaniu kominów, uzupełnieniu czapek kominowych. Zamówienie na Część 2 będzie realizowane do kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 249.990,48 zł brutto. Uwaga! Zamawiający na podstawie art. 36aa ust. 2 ustawy określa, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 1 część zamówienia. 3. Aktualnie średnia wartość jednego zlecenia wynosi ok. 500-3000 zł brutto. Do realizacji około 20% zleceń potrzebna jest zwyżka. 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający, dla każdej części zamówienia, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2019, poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują roboty dekarskie związane z: wymianą pokrycia dachowego; wymianą elementów konstrukcyjnych dachu, wymianą rynien, naprawą pokryć dachowych. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 5. Parametry równoważności. 1) Jeżeli STWiOR lub przedmiary robót, wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w STWiOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Przedmiary robót (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz STWiOR stanowiący Załącznik nr 1 do umowy (Załącznik 5 do SIWZ). UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiarów robót zamieszczonych w formacie PDF.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną