Adaptacja pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG - nr postępowania: CUW-CUE/ 01/ 05/ 19

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
  REGON: 12531630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG - nr postępowania: CUW-CUE/ 01/ 05/ 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej b. uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń (jeżeli będą wymagane) c. wykonanie robót remontowo - budowlanych 3. Zakres robót: a. roboty ogólnobudowlane b. roboty instalacyjne sanitarne c. roboty instalacyjne elektryczne siły i światła d. roboty instalacyjne elektryczne związane z budową sieci LAN e. roboty instalacyjne elektryczne związane z budową systemu SSWiN f. roboty instalacyjne elektryczne związane z budową systemu KD g. roboty instalacyjne elektryczne związane z budową systemu CCTV h. wykonanie prób, testów, badań i pomiarów poszczególnych instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8) stanowią następujące dokumenty: a. Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 8a; b. Załączniki do PFU (stanowiących informacje o charakterze poufnym łącznie tworzących Dokumentację Instytutową) – załącznik nr 8b; c. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8c; 5. Zamawiający informuje, że informacje zawarte w „Dokumentacji Instytutu”, stanowiącej załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż potencjalni Wykonawcy. 6. Zamawiający wyznacza termin na wizję lokalną w dniu 16-05-2019 r. godzina 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną