Zakup i dostawa odczynników do badań DNA, odczynników i materiałów do badań chemicznych, materiałów i sprzętu specjalnego zastosowania z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice na lata 2019/2020

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa odczynników do badań DNA, odczynników i materiałów do badań chemicznych, materiałów i sprzętu specjalnego zastosowania z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice na lata 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników do badań DNA, odczynników i materiałów do badań chemicznych, materiałów i sprzętu specjalnego zastosowania z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice na lata 2019/2020. 2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: a) załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy; b) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy; c) załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr od 1 do 19; d) załączniku nr 4 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy; e) załączniku nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 3. Zamówienie podzielone jest na 19 zadań (części): Zadanie nr 1 – Odczynniki DNA Zadanie nr 2 – Odczynniki DNA Zadanie nr 3 – Strzykawki mikrolitrowe Zadanie nr 4 – Odczynniki chemiczne Zadanie nr 5 – Vialsy + zamknięcia Zadanie nr 6 – Pipety Pasteura Zadanie nr 7 – Pipety i końcówki do pipet Zadanie nr 8 – Osuszacz do generatora Zadanie nr 9 – Odczynniki daktyloskopijne Zadanie nr 10 – Statywy, pipety, bibuły Zadanie nr 11 – Papierki wskaźnikowe Zadanie nr 12 – Wzorce alkoholu Zadanie nr 13 – Wzorce narkotyków Zadanie nr 14 – Wkłady filtracyjne Zadanie nr 15 – Moździerze Zadanie nr 16 – Strzykawki,Valsy Zadanie nr 17 – Wkłady szklane, mikrostrzykawki Zadanie nr 18 – Wkłady dejonizujące Zadanie nr 19 – Pasta mikrosil 4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: określono w sekcji II.5 ogłoszenia 5. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz jeśli to możliwe, podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy. 6. Parametry asortymentu opisane w załącznikach od nr 3 do SIWZ w formularzu cenowym stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny (UWAGA!!! z wyłączeniem zadania nr 3, zadania nr 8 poz. 5 i 8 zadania 10 oraz zadania 14, z uwagi na fakt, iż są to elementy stanowiące elementy eksploatacyjne do posiadanego sprzętu będącego jeszcze na gwarancji), a wykazanie równowartości (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do określonych przez Zamawiającego tzn. posiadają zgodność w zakresie wymiarów, koloru i innych parametrów funkcjonalnych. 7. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ nazwy handlowej lub numeru katalogowego producenta oferowanego asortymentu. Brak wpisania nazwy handlowej lub numeru katalogowego producenta oferowanego asortymentu wskazanego w kolumnie 13 formularza cenowego dla każdego zadania będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ. 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił gwarancji minimalnej i/lub wskazał termin ważności, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ dla poszczególnych zadań i pozycji. W okresie udzielonej gwarancji i/lub terminu ważności, Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną czy terminem ważności ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczany w ciągu 7 dni kalendarzowych, a w przypadku zadania nr 13 – wzorce narkotykowe – w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Katowicach. Szczegóły zgłoszenia zapotrzebowania zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 10. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24950000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną