Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 32 3512345 , fax. 32 3512318
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
  ul. Raciborska 39
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3512345, fax. 32 3512318
  REGON: 29688000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Zamówienie podzielone jest w sumie na 31 części: Opis pakietów (części): Pakiet nr 1 –Systemy do filtracji próżniowej; Pakiet nr 2 – Drobny sprzęt laboratoryjny - I ; Pakiet nr 3 – Drobny sprzęt laboratoryjny - II; Pakiet nr 4 – Końcówki do pipet Transferpette; Pakiet nr 5 – Wyroby z tworzyw sztucznych; Pakiet nr 6 – Szczotki do mycia szkła laboratoryjnego Pakiet nr 7 – Sprzęt ochronny; Pakiet nr 8 – Igły, strzykawki i plastry; Pakiet nr 9 – Kolumienki powinowactwa immunologicznego (7 pozycji); Pakiet nr 10 – Rurki sorpcyjne; Pakiet nr 11–Dozowniki i pipety automatyczne; Pakiet nr 12 – Akcesoria do ICP; Pakiet nr 13 – Akcesoria do systemu Simplicity ; Pakiet nr 14 – Bibuły i sączki ; Pakiet nr 15 – Statywy laboratoryjne i akcesoria do statywów; Pakiet nr 16 – Akcesoria do sterylizacji; Pakiet nr 17 – Akcesoria do pobierania próbek powietrza; Pakiet nr 18 – Rejestratory, elementy i przyrządy pomiarowe (8 pozycji). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: a) w pakiecie nr 9,18 – dopuszcza się składanie ofert częściowych do całego pakietu lub do poszczególnych pozycji, b) w pakietach nr 1-8, 10-17– dopuszcza się składanie ofert częściowych do całego pakietu, pominięcie chociaż jednej pozycji z pakietu powodować będzie uznanie oferty jako nie spełniającej warunków SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną